Krullen knippen

  • Krullen knippen kort | €36,-
  • Wassen met hoofdmassage, krullen knippen en drogen

  • Krullen knippen lang | €49,-
  • Wassen met hoofdmassage, krullen knippen en drogen

  • Krullen knippen kinderen | €20,-
  • Wassen met hoofdmassage, krullen nippen en drogen